Bănci și Asigurări

Decizia ASF publicată. Necesarul de active lichide al City Insurance se ridică la peste 300 mil. euro

♦ Rezerva de daune avizate se ridică la 1,6 mld. lei, după recalculare, de la 88,4 mil. lei ♦ Coeficientul de lichiditate ajunge la 0,05 recalculat, de la 0,90. City Insurance a închis în mod nejustificat 9.000 dosare de daună.

City Insurance, liderul pie­ţei de asigurări, lăsat fără autorizaţie de funcţionare de către Auto­ritatea de Supra­ve­ghere Financiară (ASF), după aproxi­mativ 5 ani în care nu a res­pectat niciodată cerinţele de capital, venind cu dovezi, care s-au bazat pe cal­cule fictive, urmează drumul fali­mentului, conform deciziei ASF publicată în Monitorul Oficial.

Pe de altă parte, decizia completă publicată de ASF arată găuri semni­ficative atât în ceea ce priveşte re­zer­va de daune avizate, cât şi a nece­sarul de active lichide, fiind vorba de diferenţe de câteva sute de m­ilioane de lei.

Din perspectiva rezervei de dau­ne avizate, City Insurance a esti­mat 914 mil. lei, în fond fiind vorba de fapt de 1,6 mld. lei la recalculare. În acelaşi timp, coefi­cientul de lichi­di­ta­te al societăţii a fost estimat la 0,90, când de fapt acesta este 0,05. De ase­me­nea, necesarul de active lichide es­ti­mate de companie se arată la circa 88 mil. lei, de fapt fiind vorba de o su­mă mult mai mare, respectiv 1,5 mld. lei.

„Faţă de cele de mai sus, ca ur­mare a nerealizării măsurilor stabilite în planul de finanţare pe termen scurt şi în planul de redresare, cerinţele de capital minim (MCR) şi de solvabilitate (SCR) nu au fost restabilite, în fapt situaţia financiară a Societăţii este una deteriorată semnificativ dată fiind valoarea negativă a fondurilor proprii deţinute de aceasta. Prin Adresa nr. 23.776/13.09.2021, prin administra­torul temporar, Societatea a transmis autorităţii, pentru data de referinţă 13.09.2021, cuantumul datoriilor exigibile în valoare de 173.486.500,75 lei, precum şi lichidi­tă­ţile existente în conturile societăţii în sumă de 42.147.444,15 lei (din care cash-colateral aferent poliţelor de garanţii în valoare de 16.940.937 lei). Tot­odată, societatea a indicat şi fap­tul că sumele poprite în conturi erau în cuantum de 9.697.458 lei şi 1.440.079 euro. Astfel, rezultă faptul că la data de 13.09.2021 Societatea nu asigură cu disponibilităţi financiare plata obligaţiilor certe, lichide şi exi­gibile, astfel încât interesele asigu­raţilor şi ale celorlalţi creditori ai Societăţii sunt grav afectate“, arată ASF în decizia publicată în  Monitorul Oficial.

Pe lângă aceste deficienţe de cal­culare, ASF a prezentat un necesar de fonduri pentru acoperirea cerinţei de solvabilitate (SCR) de 1,3 mld. lei, iar pentru acoperirea cerinţei de capital minim (MCR) de peste 900 mil. lei. în final, compania ar fi avut nevoie de peste 2,2 mld. lei pentru a-şi restabili indicatorii, conform datelor publicate de ASF.

Totodată, City Insurance nu a re­flectat corespunzător în planuri pier­derile înregistrate efectiv la data de 30 iunie 2021. Compania a ra­portat pier­deri de 255 mil. lei, când de fapt impactul negativ asupra fondurilor proprii la finalul lunii septembrie 2021 este estimat la 550 mil. lei.

După trecerea companiei City Insurance sub administrarea tempo­ra­ră a Fondului de Garantare a Asi­guraţilor (FGA), aceasta trebuia să stabilească un plan de redresare finan­ciar, dar, în acelaşi timp, să resta­bilească nivelul fondurilor pro­pii de bază eligibile care acoperă cerinţa minimă de capital (MCR). Ulterior, FGA avea obligaţia de a comu­nica Autorităţii de Supra­ve­ghere la solicitarea acesteia dacă MCR a fost restabilit în termenul legal.

Conform hotărârii Adunării Ge­ne­rale Extraordinare a Acţio­narilor (AGEA), care a avut loc în data de 21.07.2021, acţiunile emise de City In­surance trebuia subscrise şi vărsate până la data de 25.08.2021.

„Acţiunile au fost subscrise inte­gral, la data de 25.08.2021, de către acţionarul minoritar I3CP Holding, dar nu s-a efectuat şi plata acestora. În data de 26.08.2021, a avut loc Adu­narea Generală Extraordinară a Acţionarilor care au luat act de neplata acţiunilor şi au decis pre­lungirea termenului de plată a ac­ţiu­nilor subscrise de către I3CP Holding, până la data de 03.09.2021, in­clusiv“, se arată în decizia completă a ASF.

Ulterior, FGA a informat reprezentantul acţionarului I3CP Holding ca dacă până la data de 06 septembrie 2021 nu va fi virată suma de 738 mil. lei aferente acţiunilor subscrise, Fondul va constata că indicatorul MCR nu a fost restabilit şi va informa ASF.

Răspunsul I3CP a fost că se va efectua plata sumei de 342,9 mil. lei necesară pentru restabilirea indicatorului de capital minim până la acea dată, urmând ca pe parcursul lunii septembrie să se aducă şi diferenţa de pâăna la 738 mil. lei.

Până la data de 6 septembrie 2021 nu a fost efectuată nici o plată, iar în ultimul moment, I3CP Hoding a solicitat modifiacrea structurii instrumentelor de finanţare. Astfel, pe data de 6 septembrie 2021, I3CP a solicitat desfăşurarea de urgenţă a unei Adunări Generale a Acţionarilor, conform informaţiilor publicate de ASF.

 La această Adunare Generală a Acţionarilor, s-a cerut să fie luate în considerare două instrumente de finanţare, respective 50 mil. euro, constând în Obligaţiuni Guvernamentale emise de Statul Elen şi 250 mil. euro, pentru asigurarea Capitalului de Solvabilitate, constând într-o Facilitate de Asigurare a Capitalului de Solvabilitate (Garanţie) asociată unei ipoteci, a cărei valoare înregistrată în Oficiul Public Cadastral este de 890 mil. euro.

Cu toate acestea, FGA a constatat că nu a fost efectuată nici o plată în conturile companiei până la termenul limită şi a luat act de hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 6 septembrie 2021 şi a trimis spre analiză şi aprobare completările solicitate către ASF. În acelaşi timp, la AGEA s-a semnat o scrisoare de garanţie pe o perioadă nedeterminată, între I3CP Holding şi City Insurance, pentru suma de 300 mil. euro.

În această scrisoare se menţiona că suma maximă a ipotecii era de 890 mil. euro, I3CP Holdings a emis aceast1 scrisoare de garanţie în favoarea City Insurance pentru a garanta obligaţiile companiei pentru suma maximă de 300 mil. euro, iar I3CP putea înlocui la propria sa discreţie, dreptul de ipotecă asupra activului imobiliar cu numerar, cu aprobarea City Insurance, cu garanţii colaterale echivalente. AStfel, cu o notificare prealabilă către I3CP, City Insurance putea obţine o finanţare de până la 300 mil. euro, iar în situaţia în care I3CP nu era în măsură să pună la dispoziţie o finanţare proprie, în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor, garanţia se executa pe cheltuiala I3CP.

Pe data de 14 septembrie 2021, City Insurance a transmis în copie un contract de împrumut subordonat semnat de către companie şi I3CP Holdings care prevedea faptul că I3CP cunoştea faptul că City Insurance trebuia să îndeplinească SCR şI MCR la data încheierii contractului, cuantumul împrumutului subordonat era de 100 mil. euro sub formă de numerar pentru acoperirea completă a MCR şi pentru acoperirea diferenţei rămase până la acoperirea totală a SCR, dobânda fiind de 8% pe an.

Din toate informaţiile analizate de ASF, planul de redresare transmis Autorităţii nu asigura restabilirea cerinţei de solvailitate în termenul stability, nici a coeficientului de lichiditate, iar în final în planul de finanţare şi redresare nu se reflecta situaţia financiară reală semnificativ deteriorateă a companiei, iar estimările nu erau fezabile, conform datelor publicate de ASF.

ASF a identificat la City Insurance 8 fapte contravenţionale.

Prima faptă contravenţională reţinută în sarcina societăţii este că, la data de 31.03.2021, compania nu a constituit rezerve tehnice suficiente pentru a acoperi toate obligaţiile care îi revin faţă de contractanţI şi beneficiarii contractelor, iar în proiecţia fluxurilor de trezorerie utilizată la calcularea celei mai bune estimări nu a ţinut cont de toate fluxurile de intrare şi de ieşIre necesare acoperirii obligaţiilor pe toată durata de viaţă a acestora, astfel calcularea celei mai bune estimări nu s-a realizat pe baza unor informaţii de actualitate şi pe baza unor ipoteze realiste, fiind încălcate astfel prevederile art. 53 (1) şi art 54 (3) şi (4) din Legea Nr. 237/2015

A doua faptă contravenţională reţinută în sarcina societăţii este aceea că aceasta nu deţine o politică privind acordarea de împrumuturi, nu dispune de o metodologie internă care să îi permită evaluarea riscului de credit al expunerilor şi nici nu a făcut dovada existenţei unor analize privind bonitatea debitorilor înainte de luarea deciziilor de acordare a creditelor, fiind încălcate astfel prevederile art 261 pct. 1 lit a) ñ d) din Regulamentul delegate  (UE) nr. 2015/35.

A treia faptă contravenţională reţinută în sarcina societăţii este aceea că, la evaluarea elementului de active constând în împrumuturi şi ipoteci, active înregistrat în bilanţul Solvabilitate II la data de 31.03.2021, compania nu a respectat prevederile art. 97 alin. 2) din Legea nr.237/2015 coroborat cu prevederile secţiunii 5. Orientarea 29 pct. 1.68 şi Orientarea 30 pct 1.69 din anexa nr.1 ghidul EIOPA la Norma ASF nr. 35/2015 privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale şi cu prevederile art. 9 din Regulamentul delegate (UE) 2015/35.

A patra faptă contravenţională reţinută în sarcina societăţii este aceea că aceasta a înregistrat în bilanţul Solvabilitate II sume recuperabile din reasigurare în afara condiţiilor din contractele de reasigurare, fiind încălcate prevederile art. 56 alin. (1) lit. d) ultima teză, coroborată cu prevderile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 237/2015 şi cu prevederile art. 41 pct. 3 din Regulamentul delegate (UE) 2015/35.

A cincea faptă contravenţională săvârşită de către Societate este că la data controlului Societatea nu respectă cerinţele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 237/2015, conform cărora pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare societăţile îndeplinesc următoarele condiţii: lit. g) „pentru clasa 10 prevăzută în anexa nr. 1 secţiunea A, exclusiv răspunderea transportatorului, asigurătorii prezintă numele şi adresa reprezentantului de despăgubiri pe care au obligaţia de a-l desemna pe teritoriul celorlalte state membre şi al altor state faţă de care România are această obligaţie”.

A şasea faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este aceea că la data de 31.03.2021 Societatea nu a constituit şi nu a menţinut rezerva de daune avizate în conformitate cu cadrul legal aplicabil, fiind încălcate astfel prevederile art. 2 şi art. 5 alin. (1)—alin. (7) din Norma A.S.F. nr. 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situaţiilor financiare anuale şi registrul special de evidenţă a activelor care le acoperă.

A şaptea faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este aceea că aceasta a achitat cu întârziere despăgubirile datorate persoanelor prejudiciate, fiind astfel încălcate prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, denumită în continuare Legea nr. 132/2017.

A opta faptă contravenţională reţinută în sarcina Societăţii este aceea că aceasta nu a achitat penalităţi de întârziere, fiind astfel încălcate prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 132/2017. Din analiza documentaţiei dosarelor de daună s-a constatat neachitarea penalităţilor în situaţia tuturor dosarelor de daună la care plata despăgubirii s-a efectuat cu întârziere, contrar prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 132/2017, conform cărora „Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevăzut la alin. (4) sau şi le îndeplineşte defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta este obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată. Plata penalităţilor se face odată cu plata despăgubirii”.

În concluzie, ASF menţionează că City Insurance nu a asigurat plata obligaţilor certe, lichide şi eligibile, iar în stabilirea cuantumului sancţiunii cu amendă şi celei complementare s-a ţinut cont de gravitatea faptei, care a fost generată de eliminarea din rezerva de daune avizate dosare de daună într-un mod nejustificat, de modul în care pierderile au fost evitate, iar indicatorii au fost grav afectaţi, de nedeţinerea de fonduri propria eligibile să acopere cerineţele minime şi de impactul unei cote de piaţă semnificativă pe segmentul RCA, care va afecta semnificativ persoanele prejudiciate.

AFACERI DE LA ZERO
Linkuri utile

Preluarea fără cost a materialelor de presă (text, foto si/sau video), purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, este aprobată de către www.zf.ro doar în limita a 250 de semne. Spaţiile şi URL-ul/hyperlink-ul nu sunt luate în considerare în numerotarea semnelor. Preluarea de informaţii poate fi făcută numai în acord cu termenii agreaţi şi menţionaţi in această pagină.